"Normaalne (ainevahetuspõhine) söömine on lihtne, mitte­kulukas ja väga bioefektiivne ning tagab ainsana selle, et parima kiiru­sega, parimas vahekorras ja koostises jõua­vad ka vajalikud aminohapped sinu organismi käsutusse," kinnitab Mihkel Zilmer (pildil).Foto: TOOMAS HUIK
Mihkel Zilmer 15. veebruar 2015 17:57
Toidu­valgud on unikaalsed asendamatud makrotoitained, nende biokvaliteet on inimkehale eluliselt tähtis.

Kõige olu­lisematest toitainetest, näiteks toiduvalkudest, kõneldakse sageli meedias kõige vähem, seevastu süsivesikutest ja rasvadest räägitakse vahetpidamata.

Kehavalkudel on asendamatuid üliolulisi funkt­s­ioone aineva­he­tu­ses, et keha talit­lus oleks ideaalne. Ka geeniinfo realiseerub vaid vastavate valkude sünteesi kaudu. Inim­kehas on üle 2000 en­süümvalgu, mis tagavad kõikide aine­vahetusreaktsioonide toimumise, sealhulgas ka kehavõõraste ühen­dite kah­jutukstege­mise.

Hulk ainevahetuse elutähtsaid regu­leerijaid on valgud (insuliin, glükagoon jt). Retsep­torid on vajalikud hor­moonide tööks, nägemis­funktsiooniks, raviai­nete toimeks jm – nende koostis ja töö on valkudepõhine.

Enamiku ainete, ka raviainete jõudmine toimekohta vajalikus hulgas ja vajaliku kiiru­sega pole võimalik transportvalkudeta: ve­realbu­miin transpordib rasvhappeid, punaliblede hemo­glo­biin kind­lustab hapniku liikumise, trans­ferriin kannab edasi rauda jne.

Meie ellujää­mi­se/kaitse igapäevased alus­talad on valgulised anti­kehad, hüübi­misfaktorid, vere pH regu­laator­valgud jm. Kokku­­tõm­bevõimelised valgud tagavad lihaste talitluse.

Biomembraanide valgud, küünte ja juuste keratiin, kõõluste kollageen, kromosoo­mide histoonid jm on vajalikud nii ehituslikult kui ka kaitseks. Spetsvalgud tagavad, et geenidelt kirjutatakse info maha täpselt ja õigeaegselt. Valkudel on ka energeetiline roll, kuid võrreldes süsivesikute ja lipiididega väiksem. Tark Loodus ei lõhu ülitähtsaid valke lihtsalt energia saamiseks!

Kõik see on aga tagatud vaid juhul, kui valkude ehitusosi aminohappeid on inim­kehas ko­gu aeg piisaval hulgal ja nõuta­va­tes vahekordades. Seetõttu ongi ülitähtis pari­ma kiiru­sega, pari­mas vahekorras ja koostises aminohapete inim­ke­hasse jõudmine.

See on võimalik bio­loo­giliselt kõrge kva­li­teediga toiduvalkude igapäevase piisava söömise kaudu. Ehita­maks üles kehaomaseid valke, aga ka nukleiinhappeid, ja kasutamaks aminohappeid paljudeks muudeks elutäht­sateks ülesan­neteks (vererõhu regulatsioon, närvitalitluse tagamine jm), peab inim­organism saama ami­nohappeid, seda enam, et üheksat neist ta ise ei valmista.

Vajame iga päev bioloogiliselt väga häid toiduvalke, mis seedetraktis lõhustuvad amino­­ha­peteks ja mida imendumisjärgselt kasutavad keharakud paljudel ülivajalikel eesmärkidel.

Toidu­valgud on seega unikaalsed asendamatud makrotoitained, mille puhul on eluliselt tähtis nende kvaliteet inim­organismi jaoks. Kui toidukraam sisaldab toiduvalke, milles on rohkesti ja inimkeha rakkudele sobivaimas vahekorras asendamatuid aminohappeid, on see kõrgkvaliteediga toiduvalkude allikaks (nt muna, linnuliha, kala, piimatooted).

Taimsetest valkudest

Kui toidukraam ei anna koostiselt inimkeha kehavalkudega sarnaseid toiduval­ke (loe: aminohappeid), on nende toiduainete valgud inimorganismi koostist ja tipptalitlust silmas pi­dades madalama bio­kvaliteediga (nt taimsed val­gud).

Eks ikka leidu mõningaid, kes üritavad mis tahes põhjusel inim­keha kompo­sit­siooni, koostist, aine­vahetust ja talitlust samastada taime omaga, olgu selleks apri­koos, apelsin, uba, her­nes või soja. Normaalselt sööjad on aga ka ülitolerantsed ja kui tegemist on täiskasvanud inimesega, siis las käia.

Endale illusioonide loomine ja oma kehaga eksperimenteerimine pole ju kee­latud. Peaasi, et ei muu­tu hüperaktiivseks ega hakka oma lastele, kolleegidele ja teistele oma toitumisaktsioone peale suruma.

Tüüpmanipuleerimine, mille kohaselt palju eri­nevat taimset toidukraami kombineerides saab inimorganism nende valkudest kõik amino­happed kätte, pole aga tõsiseltvõetav mitmel põhjusel.

Kogu see ränk se­gu tu­leb ju seedetraktil põhja­likult läbi hek­seldada. See on äärmiselt suur energia- ja mater­­jalikulu, võrreldav nõela otsimisega heinakuhjast. Nii häiri­takse aga ka terve hulga toidu­kom­po­nentide nor­maalset imendumist, suure kiudaine­sisal­dusega toi­du­­kraam halvendab valku­de seedumist ja nendes leiduvate aminohapete kasutamine on vähe­efek­tiivne.

Or­ganismi satub eri tai­me­dega ka hulk inimkeha ainevahetusele mitte­vajalikke ühen­deid ning nendega toimetulek põhjustab samuti teatud ekstrakulutusi. Nii et võta asju ikka mõistusega ja ära lase ennast lollitada.

Tea

- Pidev ja normaalne val­ku­de sün­tees ja uue­­ne­mine on organismis ülioluline, vältimaks haigusi, tagamaks igal hetkel kaitset ohtlike faktorite, bioloogiliste objektide vastu ja võimaldamaks kehal efektiivselt või­delda haigustega.

- Parimaks talitlemiseks, kaitseks jm vajab inimorganism, et iga päev jõuaksid verre kõik aminohapped (sh asendamatud aminohapped) parimates kogustes ja keha­­rakkudele võima­likult sobivates suhetes. Selle tagab vaid normaalne söömine.

- Normaalne (ainevahetuspõhine) söömine on lihtne, mitte­kulukas ja väga bioefektiivne ning tagab ainsana selle, et parima kiiru­sega, parimas vahekorras ja koostises jõua­vad ka vajalikud aminohapped sinu organismi käsutusse. See ongi ju sinu organismi soov!